Team-X

1. Algemeen
In het thematisch projectonderwijs van Team-X staan de leerling en zijn talenten centraal. Er wordt in de eerste twee leerjaren niet gekeken naar de klassieke mavo-, havo- en vwo-verdeling. Team-X staat voor contextrijke en een meer natuurlijke manier van leren waarbij leerlingen op eigen tempo kennis en vaardigheden leren in relatie tot de omgeving en niet in losse vakken. Het leren vindt plaats in een contextrijke omgeving; de buitenwereld wordt bewust betrokken bij het leerproces zoals het bedrijfsleven, vervolgopleidingen, maar ook ouders worden actief bij het onderwijs betrokken. Leerlingen in Team-X krijgen een grote keuzevrijheid en het leren is in hoge mate gepersonaliseerd.

Daarnaast is er structureel tijd en aandacht voor studievaardigheden en persoonsvorming. Coaches (mentoren) bespreken de door leerlingen gemaakte keuzes om ze te helpen reflecteren op hun eigen (leer)proces.

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, dragen de profs (vakdocenten) en coaches zorg voor het behalen van de kerndoelen die door de overheid wettelijk vastgelegd zijn. Alle traditionele schoolvakken komen gedurende het jaar, voor de leerling, ongemerkt voorbij. Uitzondering hierop vormen de kernvakken die op een vast moment in de week zijn ingeroosterd.

In bovenstaande afbeelingen en tabellen zij de uitgangspunten bij ontwikkeling van Team-X weergegeven.

2. Opbouw van het programma
2.1 Opbouw van het programma; Hoofd-, Hart- en Handopdrachten
Leerlingen in Team-X 1 en 2 werken gedurende een schooljaar aan vier grote thema’s. In schooljaar 2017-2018 zijn deze thema’s de volgende:

Team-X 1 Media Toekomst Stad/platteland water
Team-X 2 Media Lijf Transport Goede tijden Slechte tijden

Ieder thema wordt verdeeld in een aantal subtopics. Hieronder is een voorbeeld uitgewerkt. Het thema ‘toekomst’ van Team-X 1 is onderverdeeld in de volgende subtopics;
Elk subtopic bestaat uit Hoofd-, Hart-, Handopdrachten (HHH) die leerlingen in overleg met coaches gaan maken. Elke opdracht wordt beoordeeld door een prof (vakdocent) die de feedback invoert in het leerlingvolgsysteem.

Voorbeeld: Deel van HHH-opdrachten

Een thema start met een Kick-off waarin de leerlingen zoveel mogelijk ondergedompeld worden in het thema. Deze kick-off duurt meestal een dag of drie. Daarna volgen er weken met masterclasses (verzorgd door profs of expert van buiten de school) en verwerkingstijd van de HHH-opdrachten. Voor de opdrachten zijn er kenniskaarten aanwezig en kan de opgedane kennis gecheckt worden met de kennischecks (vragen).

Voorbeeld: Deel van de Kenniskaarten Voeding en Communicatie

Voorbeeld: Kennischeckvragen

Een thema wordt afgesloten met een X-ik /Doe-week. In deze week presenteren de leerlingen aan geïnteresseerden (ouders, familie, docenten Mill-Hillcollege) de kennis en vaardigheden die ze de afgelopen weken hebben opgedaan en ondernemen ze een aantal activiteiten zoals excursies, en techniek dag, koken enz.

Hieronder is de opbouw schematisch weergegeven:

2.2 Opbouw van het programma; de kernvakken
Naast het werken met de opdrachten, voortkomend uit de thema’s, werken de leerlingen aan de kernvakken onder begeleiding van een vakdocent. Voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, Frans en Duits zijn uren ingeroosterd in de week. De leerlingen werken vanuit het systeem van Kunskapsskolan (KKS). Voordeel van dit systeem is dat leerlingen leren zich doelen te stellen, dat zeer inzichtelijk is hoe ver ze zijn met de kernvakken en op welk niveau ze scoren. Ook ouders kunnen via de portal van Kunskapsskolan de vorderingen van hun kind inzien.

Om hiermee goed aan de slag te kunnen gaan, hebben alle leerlingen van Team-X de beschikking over een laptop.

Naast de lesuren rondom de kernvakken vindt de Team-X leerling ook een blok ‘bewegen’ op het programma en een blok Ik-X.

Voorbeeld: weekindeling
2.3 Opbouw van het programma; op weg naar de bovenbouw
Schooljaar 2018-2019 start Team-X klas 3. In de eerst helft van het schooljaar houden de leerlingen zich bezig met hun talenten, interesses en oriënteren zich op de keuzes die ze moeten gaan maken voor profielen, vakken in het kader van loopbaanoriëntatie. Daarnaast werken leerlingen aan twee thema’s. De HHH-opdrachten van deze thema’s worden op verschillende niveaus aangeboden. Samen met de ‘niveaus’ van de kernvakken die de leerlingen met Kunskapsskolan doen wordt halverwege het schooljaar bepaald op welk niveau een leerling naar het examen gaat toewerken (mavo-havo-vwo). De tweede helft van het schooljaar gaan de leerlingen gepersonaliseerd met de keuzes aan de slag. De rol van coaches neemt in het derde leerjaar af ten opzichte van de eerste twee leerjaren. De rol van de profs (vakdocenten) neemt toe.

3. Plaats van Team-X binnen het Mill Hill College
Leerlingen van Team-X hebben een vast lokaal, vaste schooltijden en een vaste indeling van de dag. De pauzes van de leerlingen van Team-X lopen gelijk met de onderbouwpauzes van de rest van de school. De leerlingen van Team-X zijn immers onderdeel van de hele school. Ook nemen de leerlingen van Team-X, deel aan de twee activiteitenweken samen met de eerste en tweede klas van de reguliere stroom. Team-X 1 gaat aan het einde van het schooljaar mee op zeilkamp (facultatief).

Voorbeeld: vaste dagindeling
4. Communicatie en ouderbetrokkenheid
Binnen Team-X hebben de ouders en leerlingen intensief contact met de school en de coaches/mentoren van Team-X. Niet alleen rondom de begeleiding van een leerling.
Ouders worden op verschillende manieren bij school betrokken. Ouders wordt regelmatig gevraagd mee te denken en te helpen bij activiteiten van Team-X. Binnen de groep ouders van leerlingen van Team-X en in de kenniskring zit vaak veel expertise waar wij graag gebruik van maken. Daarnaast is er een ouderpanel waar ouders van Team-X samen met de sectordirecteur en coaches over zaken sparren, thema’s evalueren en het beleid mede vormgeven.
Met betrekking tot de dagelijks gang van zaken wordt per groep door de coaches gebruik gemaakt van Yammer. Daarnaast worden zaken met betrekking tot individuele leerlingen per mail, telefonisch of in persoonlijk contact afgehandeld.

5. Kennismaking: meeloopmiddag
Een keer per jaar is er voor geïnteresseerde leerlingen uit groep 8 een meeloopmiddag Team-X (de info hierover is rond november te vinden op de website onder kopje groep 7/8). Leerlingen kunnen zich hiervoor opgeven door middel van een motivatiebrief. Een week voor de meeloopmiddag horen de leerlingen of ze mogen deelnemen. De meeloopmiddag is een speciaal ingerichte middag waarin de groep-8-leerlingen zelf kunnen ervaren hoe het is om binnen Team-X aan de slag te gaan. Het meelopen met de huidige leerlingen van Team-X 1 is niet mogelijk, dit verstoord het onderwijsproces voor deze leerlingen.

6. Toelating
Leerlingen die zich willen aanmelden voor Team-X kunnen zich op de reguliere aanmeldingsdagen inschrijven. In principe schrijft een leerling zich in voor een plaats op het Mill Hill College. Op het inschrijfformulier geeft de leerling aan of hij/zij in aanmerking wil komen voor Team-X . Binnen twee weken na aanmelding vindt er een Team-X-middag plaats (woensdag) voor alle leerlingen die zich hebben aangemeld voor Team-X. Leerlingen moeten dan werken aan opdrachten in Team-X-stijl. De coaches observeren de leerlingen deze middag. Naast het contact met de leerkrachten van de basisschool, bepalen deze observaties of een leerling wordt toegelaten tot Team-X. Mocht een leerling niet toegelaten worden dan is er een plaats in de reguliere stroom voor de leerling gereserveerd.